Inkomensverklaring ondernemer: een duidelijk voorbeeld

Hoe ziet zo'n rapportage er uit?

We hebben het aanvragen van de inkomensverklaring al eerder behandeld en de benodigde documenten hebben we ook uitvoerig beschreven.

Dit is een complete beschrijving van de inkomensverklaring ondernemer. 

In deze gids leert u precies hoe de rapportage is opgesteld en welke pagina's het belangrijkste zijn.

We lopen langs:

 • Inleidende pagina's
 • Het vastgestelde inkomen
 • De management summery
 • De cijfers
 • Grafieken in de rapportage
 • Tot slot: de inkomensbestanddelen

De inleiding

De inleiding van de rapportage bestaat 4 onderdelen. Het begint met een brief, deze brief is gericht aan de aanvrager en geeft een beknopte uitleg van het belang van de inkomensverklaring. 

Vervolgens komen we bij het voorblad. Hier staat onder andere het logo van de geldverstrekker of het beeldmerk van NHG. Daarnaast wordt de datum van aanleveren en de ontvanger van de rapportage vemeld.

Langs een korte inhoudsopgave komen we terecht bij de algemene bedrijfsinformatie. Dit zijn de gegevens die u heeft invuld bij het opstellen van de aanvraag.

Voorbeeld inkomensverklaring ondernemer voorblad

Het vastgestelde ondernemers inkomen

Het vastgestelde ondernemers inkomen is berekend met de gegevens die u heeft aangeleverd. Dit is ook het resultaat waar uiteindelijk de hypotheek op wordt bepaald. Het vastgestelde ondernemersinkomen wordt in vet weergegeven.

Vastgestelde ondernemers inkomen nhg

Management summery

Om de bestendigheid van het inkomen aan te tonen wordt er gekeken naar de financiële positie van uw onderneming. Het uiteindelijk vastgestelde ondernemers inkomen wordt onderbouwd in de management summery. 

De analist die uw aanvraag behandeld heeft, beschrijft hier de bevindingen en laat zien hoe het bestendig inkomen tot stand is gekomen.

Er wordt gekeken of het inkomen historisch gezien stabiel is, of de liquiditeit op een gezond niveau zit en of er eventueel inkomenscorrecties toegepast zijn. 

Dit is wat er staat: 

Zijn de cijfers stabiel? Zijn de cijfers stijgend of dalend? En wat is het oordeel van de analist?

Het voorbeeld links laat zien dat de liquiditeit een score heeft van 3,53. Waar de standaard norm 1,0 is. Het oordeel van de analist is dan positief.

Management summery bestendig inkomen

De Cijfers

Het hoofdstuk: Historische cijfers.

Dit is een samenvatting van alle stukken die u heeft aangeleverd. Deze pagina is vooral te gebruiken als naslag werk bij de managament summery. 

Het bevat onder andere: 

 • Een balans
 • Winst en verliesrekening
 • Financiële ratio's 

De balans, een samenvatting van het resultaat uit de jaren die beoordeeld zijn in de inkomensverklaring. Aan in de activa tabel wordt gekeken naar de totale vaste activa, totaal vlottende activa en daar komt een totaal uit. 

In de passiva tabel worden de totaal voorzieningen (pensioen, latente belastingen en overige voorzienen), langlopende leningen en kortlopende schulden weergegeven. Het totaal hiervan is het balanstotaal (totaal passiva). 

De winst-en-verliesrekening, een bekende tabel. Deze geeft weer: de brutowinst, nettowinst voor belasting en nettowinst na de belastingen. Als het gemiddelde van deze drie jaren hoger is dan het het meest recente jaar, wordt het meest recente jaar gezien als het bestendig inkomen.

Cijfers bestendig inkomen

Grafieken

In dit hoofdstuk worden alle cijfers uit voorgaande pagina's visueel weergegeven. Je ziet hier grafieken van:

 • Omzet ontwikkeling
 • Solvabiliteit eigen vermogen
 • Solvabiliteit aansprakelijk vermogen
 • Current ratio
 • Quick ratio
 • Netto werkkapitaal
 • Vrije cash flow

Deze grafieken zorgen er voor dat er in één oogopslag kan worden geconstateerd of: er een neergaande trend is in de omzet, hoe de verhouding eigen vermogen en totale vermogen in elkaar zit maar ook hoe hoog de buffer is bij het snel moeten aflossen van de kortlopende schulden.

Grafieken bestendig inkomen

Inkomensbestanddelen

Het laaste hoofdstuk uit de rapportage. Verdeelt over box I, box II en box III wordt hier kort weergeven waar het inkomen uit bestaat.

Box I inkomen: het bruto inkomen volgende de aangiftes van de behandelde 3 boekjaren.

Box II inkomen: is in het voorbeeld niet van toepassing, maar hier wordt het eventuele aanmerkelijk belang in andere ondernemingen weergegeven.

Box III inkomen: een overzicht van liquide middelen, beleggingen en de totaal waardes hiervan. Ook worden eventuele inkomsten via verhuur en rente lasten weergegeven.

Inkomensbestanddelen inkomensverklaring ondernemer rapportage boi

Conclusie

Een hoop informatie, waar hopelijk nu iets meer duidelijkheid is gecreeërd.

Het kan zo zijn dat behandelde punten niet van toepassing zijn voor uw onderneming. In dat geval zal de rapportage een 'niet van toepassing' melding weergeven.

Zit je nog met meer vragen? Kies dan een van de rekenexperts om een informerend gesprek aan te vragen.

Wilt u zelf een voorbeeld rapportage bekijken, download die dan hier: